Wat is indisch (3) ?

De eerste pasar malam in Nederland werd gehouden tijdens de Haagse Residentieweek 1936 met als doel Nederlands-Indie en haar inheemse (= indische) cultuur dichter bij Nederland te brengen.

 

INDISCHE KERMIS OP HET MALIEVELD. EEN VOLLEDIGE PASAR MALAM.


Uit: Het Vaderland 6 juni 1936


Een der grootste attracties van de Residentieweek, vooral met het oog op de vele oud-Indlschgasten in onze stad, zal de Pasar Malam zijn, waar men zich amuseeren kan on een echt Indische sfeer.
De Balineese tempelpoort welke toegang geeft tot den Pasar Malam (voor onze lezers, die nooit in Indië zijn geweest, zij gezegd, dat dit letterlijk avondmarkt beteekent), trekt met zijn typische belijning reeds op grooten afstand van het Malieveld de aandacht tot zlch. Daarachter ziet men, in de uitgestrektheid van het veld, eenige zeer groote tenten en een aantal kermisetablissementen, welke tezamen in de komende dagen een vermaakcentrum van Den Haag zullen vormen. Hedenmiddag te 12 uur zal burgemeester De Monchy den Pasar Malam openen; een uur later is het publiek er welkom.

Bij den persrondgang van gisteravond was alles nog in wording. De voorzitter van het subcomité uit de Residentieweek voor den Pasar Malam, de heer P. van Peskl, deed uitkomen, dat de tijd van voorbereiding eigenlijk te kort is geweest. Bij een herhaling van de Residentieweek zal men een Pasar Malam kunnen opbouwen, waaraan ook Indië zelf meewerkt Zeer bescheiden sprak de heer Van Peskl van „een eerste proeve". Als dit juist is uitgedrukt dan is het voor een eersten keer in elk geval bizonder aardig!

Behalve den eigenlijken Pasar, ingericht in de hoofdtent, welke met een kleine vijftig stands den „marktbezoekers" variatie in overvloed biedt is er de groote tent van het Indische restaurant, waar de karakteristieke gerechten van onzen Oost door inheemsen personeel zullen worden geserveerd, en waar de „muziek" wordt opgesteld, welke de danslustigen naar het er naast liggende plankier in de open lucht zal drijven. Als het weer nu maar wat minder on-tropisch wil worden, kan het hier des avonds onder de guirlandes van electrische lampjes een buitengewoon gezellig bal-cham-pêtre zijn.

Een groote stand van het Koloniaal Instituut, welke den bezoekers een inzicht geeft In de Indische kunstnijverheid en volkskunst behoort tot de belangrijkste onderdeden van den Pasar. Het domein van Toko Bogor met zijn uitgebreide collectie ingrediënten voor de rijsttafel betreedt men door een poort waarop de Boroboedoer is afgebeeld. Andere stands zijn een gezamenlijke van de Stoomvaartmaat» schappij Nederland, den Rotterdamschen Lloyd en de Kon. Paketvaart-Mlj, een uitstalling van het Indische Boek. een Simavi-stand. een warong, waar sigaren worden verkocht en een stand van.... Hollandsche haring! Ook Klein- Zwitserland treft men er aan — met de Indische „couleur locale" heeft men het maar niet al te nauw genomen — en de vereeniging van amateur-aquariumhouders Scalare zorgt wél in stijl, voor een aquarium met tropische visschen. Poffertjes eten. ringen werpen, in electrische autootjes rijden, behooren tot de echte kennisgenoegens van dezen Pasar Malam, welke voorts nog tot attractie heeft een tent, waar Indische acrobaten voorstellingen geven.

Ook als middel om Indië nader tot Nederland te brengen; kan de Pasar Malam zeer nuttig zijn. Het is ongetwijfeld daarom, dat tal van vereenigingen aan de totstandkoming heb ben medegewerkt: bestuurderen van Oost en West. de Vereeniging van Indische Verlofgangers, de Ver. van Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur, het Indo-Europeesch Verrbond, de Vaderlandsche Club en andere, maakten tezamen met de actieve leden van het subcomité den Pasar Malam tot het aardige geheel, dat het programma van de Residentieweek zoo aanzienlijk verrijkt en zijn aantrekklngskracht op de Haagsche burgerij en de bezoekers van buiten de stad niet zal missen. Ged. Staten hebben verdaagd de beslissing omtrent het raadsbesluit tot vaststelling om' van voor- en achtergevelrooilijnen voor gronden. gelegen aan de oostzijde van de Van Bleiswijkstraat.